Przetargi

Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego – ZP.272.2.7.2022 r. – „Częściowa wymiana dachu na budynku pływalni w Końskich przy ul. Warszawskiej 38, 26 – 200 Końskie”

 I. Zamawiający:

Zarząd Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi w Końskich,

 1. Kpt Stoińskiego 3, 26-200 Końskie

email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Załączniki:

Zaproszenia do złożenia oferty cenowej – ZP.272.2.7.2022 r. – „Częściowa wymiana dachu na budynku pływalni w Końskich przy ul. Warszawskiej 38, 26 – 200 Końskie”

 I. Zamawiający:

Zarząd Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi w Końskich,

 1. Kpt Stoińskiego 3, 26-200 Końskie

email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Załączniki:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Wykonanie odwodnienia i oprowadzenia wód opadowych z dachu do istniejącej kanalizacji deszczowej przy budynku zapleczowo –biurowym przy ul. Południowej w Końskich

Dyrektor Zarządu Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi w Końskich, ogłasza wynik postępowania: "Wykonanie odwodnienia i oprowadzenia wód opadowych z dachu do istniejącej kanalizacji deszczowej przy budynku zapleczowo –biurowym przy ul. Południowej w Końskich"

Ogłoszenie - o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.2.19.2021

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Wykonanie remontu dachu na budynku biurowo zapleczowym w ramach zadania pn. ,, Budowa stadionu lekkoatletycznego w gminie Końskie ‘’

Dyrektor Zarządu Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi w Końskich, ogłasza wynik postępowania "Wykonanie remontu dachu na budynku biurowo zapleczowym w ramach zadania pn. ,, Budowa stadionu lekkoatletycznego w gminie Końskie"

Ogłoszenie - o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.2.18.2021

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Wykonanie odwodnienia i oprowadzenia wód opadowych z dachu do istniejącej kanalizacji deszczowej przy budynku zapleczowo –biurowym przy ul. Południowej w Końskich

 I. Zamawiający:

Zarząd Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi w Końskich,

 1. Kpt Stoińskiego 3, 26-200 Końskie

email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Załączniki:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Wykonanie remontu dachu na budynku biurowo zapleczowym w ramach zadania pn. ,, Budowa stadionu lekkoatletycznego w gminie Końskie ‘’

 I. Zamawiający:

Zarząd Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi w Końskich,

 1. Kpt Stoińskiego 3, 26-200 Końskie

email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Załączniki:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na zadanie pod nazwą: ,, Renowacja parkietu na hali sportowej w Końskich, przy ul. Stoińskiego 3, 26-200 Końskie’’

 I. Zamawiający:

Zarząd Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi w Końskich,

 1. Kpt Stoińskiego 3, 26-200 Końskie

email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

II  Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Renowacja parkietu położonego na hali sportowej przy ul. Stoińskiego 3, 26-200 Końskie o powierzchni 1400 m 2 . Renowacja obejmuje:

 – cyklinowanie podłogi

 – polerowanie drewna,

- gruntowanie drewna,

- uzupełnienie ubytków parkietu

- odtworzenie linii do gier sportowych: boisko do piłki ręcznej, boisko do koszykówki, boisko do siatkówki

- lakierowanie parkietu lakierami spełniającymi wszelkie normy i wytyczne, minimum cztery warstwy lakieru. Preferowane lakiery firmy Pallmann, Arboritec lub równoważne.

2) Oferent winien posiadać wszelkie niezbędne do wykonania narzędzia oraz materiał.

3) Oferent winien dostarczyć w trakcie realizacji zamówienia odpowiednie atesty i certyfikaty w formie elektronicznej lub pisemnej.

4) Oferent udzieli 60 miesięcznej gwarancji na wykonana usługę.

 

III. Sposób obliczenia ceny: f

formularz ofertowy. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium: cena – 100%.

IV. Termin realizacji zamówienia:

 1. 21 dni poczynając od 22 sierpnia 2021r.

V. Warunki płatności:

Wynagrodzenie będzie płatne przelewem po wykonaniu całości zamówienia w terminie 30 dni od daty przedłożenia przez Wykonawcę prawidłowo sporządzonej faktury. Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokół końcowego odbioru

VI. Sposób przygotowania oferty cenowej:

 1. ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej w treści ofert należy wpisać ,,.Renowacja parkietu położonego na hali sportowej przy ul. Stoińskiego 3, 26-200 Końskie o powierzchni 1400 m 2’’
 1. oferta winna być prawidłowo podpisana (wymaga się złożenia podpisu i pieczęci na ofercie)
 2. ofertę winien podpisać Wykonawca tj. osoba posiadająca umocowanie do reprezentowania oraz składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy.
 3. Wykonawca wraz ze złożoną ofertą przedstawi referencje na wykonanie 1 takiej pracy
 4. oferta niekompletna nie będzie podlegała ocenie.
 5. wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenia odszkodowawcze związane z unieważnieniem przedmiotowego postepowania
 6. do oferty należy dołączyć formularz ofertowy wraz z podpisanym projektem umowy
 7. oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi.
 8. zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych .

VII. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

 1. ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 06.08.2021r. roku godz. 12:00 drogą:

- emailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- pocztową na adres ul. Kpt.  Stoińskiego 3, 26-200 Końskie

- osobiście w sekretariacie ZOSIR Końskie ul. Kpt. Stoińskiego 3, 26-200 Końskie

VIII. Dodatkowe informacje

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem oferty. Obiekt czynny od soboty do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

IX. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Dyrektor Zbigniew Stańczyk 600498786

X. Termin i miejsce otwarcia oferty cenowej:

06.08.2021 rok, o godz. 12:30, w siedzibie Zamawiającego

XI. Załączniki: