I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w miejscowości Sielpia Wielka

LIKWIDATOR OŚRODKA SPORTU I REKREACJI M. KOŃSKICH

SP. Z O.O.   W LIKWIDACJI

 

Ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w miejscowości Sielpia Wielka, gmina Końskie oznaczonej jako działka gruntu o nr ewidencyjnym

68/81, o pow. 0,1249 ha (1249 m2), obręb 37 Sielpia Wielka wraz z naniesieniami domkami letniskowymi i budowlanymi stanowiącej własność Ośrodka Sportu i Rekreacji m. Końskie Sp. z o.o. w likwidacji dla której Sąd Rejonowy w Końskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KI1K /00043911/8

Cena wywoławcza: 131.100,00 złotych

Wadium: 10.000,00 złotych

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, położna w miejscowości Sielpia Wielka, gminna Końskie, oznaczona nr działki 68/81 o pow. 1249 m 2, obręb 37 Sielpia Wielka.  

Działka zabudowana jest domkami letniskowymi konstrukcji murowanej w zabudowie szeregowej, w ilości 4 sztuk. Fundamenty z betonu wylewanego, do wysokości ok 10 – 15 cm powyżej gruntu, o szerokości 0,40 m. Izolacja przeciwwilgociowa pozioma – 2 x papa na lepiku.

Ściany nadziemia - zewnętrzne i wewnętrzne- wykonane z cegły wapienno – pisakowej 3 NFD, bloczków gazowo betonowych na zaprawie wapienno – cementowej. Tynki zewnętrzne i wewnętrzne: wapienno – cementowe, Kat. II. Stolarka drzwiowa – drewniana, typowa, zniszczona . Stolarka okienna – okna PCV. Sufity z płyt wiórowych twardych. Posadzki betonowe na podłożu z gruzobetonu. Dach konstrukcji drewnianej, jednospadowy, krokwiowy. Pokrycie – 2 x papa na deskowaniu.

Domki wyposażone w instalację elektryczną. Stan techniczny domków – średni ( remont częściowy). Dane techniczne domków: POW. zabudowy – 4 x 34,20 m 2, pow. użytkowa – 4x 29,50 m 2, stopień zużycia 45%, okres budowy – lata 70 – te XX wieku, remont 2004-2015.

Ogrodzenie działki od strony północno – wschodniej siatką z drutu ocynkowanego w ramach stalowych z ceownika wraz ze słupkami z rur na powierzchni 121,0 m2 oraz cokołów betonowych o długości 81,0 mb. Ogrodzenie zniszczone. Chodniki wykonane z płyt betonowych o grubości 7 cm na podsypce piaskowej wraz z okrawężnikowaniem o powierzchni – 56,0 m 2

Na nieruchomości usytuowana jest również szopa konstrukcji metalowej, szkielet ryglowy z kształtowników profilowanych oraz blachy płaskiej. Posadzka betonowa na podłożu z gruzobetonu. Pokrycie – eternit falisty na deskowaniu. Bramy stalowe nie ocieplone. Instalacja elektryczna.

Stan techniczny szopy – słaby

pow. zabudowy i użytkowa 13,95x7,45=104,0 m 2, stopień zużycia -60%

Wartość szopy: 18.100,00 złotych

Ogólna wartość działki wraz z naniesieniami:131.100,00 złotych. ( sto trzydzieści jeden tysięcy sto złotych).

 

Miejscowość Sielpia Wielka znajduje się w odległości 10 km na południe od miasta Końskie, siedziby powiatu oraz około 35 km na północny- zachód od Kielc, miasta wojewódzkiego. Odległość nieruchomości od zbiornika wodnego i plaży wynosi około 300 m. (działka leży w centrum terenów wypoczynkowych). Usytuowanie ogólne -dobre, dostępność komunikacyjna -dobra. Odległość od plaży- średnia; od źródeł zaopatrzenia – dobra. Możliwość odszukania nieruchomości łatwa. Uzbrojenie techniczne - energia elektryczna.

Według ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Miasta i Gminy Końskie, uchwalonego uchwałą Nr XII/62/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2007 roku działka nr 68/74 z której została wydzielona przedmiotowa działka położona jest na terenach przeznaczonych pod zabudowę letniskową, turystyczną, agroturystyczną i rekreacyjną ( M4).

 

Przedmiotowa działka z uwagi na brak dostępu do drogi publicznej nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość. W związku z powyższym przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego tj. na rzecz właścicieli nieruchomości sąsiednich/

 

Przetarg  odbędzie się w   25 stycznia 2017r. w siedzibie likwidatora tj. Biurze Zarządu Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi w Końskich o godz. 10.00 w  

Cena wywoławcza wynosi –  131.100,00 zł (sto trzydzieści jeden tysięcy sto złotych)

wadium wynosi 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych)  które należy wnieść najpóźniej  do dnia  24.01.2017roku na konto OSIR : 40 8494 0003 2001 0038 1604 0001.

WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU

1. Warunkiem udziału w przetargu jest:

-  wpłata wadium w terminie do 24.01.2017r. w wysokości: 10.000,00 zł.  na konto: 40 8494 0003 2001 0038 1604 0001.

Wadium ma być wniesione  walucie polskiej (PLN)

-okazanie dowodu wpłaty wadium

- okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku:

a) podmiotów innych niż osoby fizyczne - konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz aktualnego dokumentu,  z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

b) w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

c) w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną - poza przypadkami wyżej wskazanymi konieczne jest okazanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

2.  Minimalne postąpienie w przetargu ustala się w wysokości: 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych)

3. Wpłacone wadium podlega:

-        zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wylicytowania nieruchomości,

-        przepadkowi w razie, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,

-        zwrotowi w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

4.      Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

5.      Kandydat na nabywcę obowiązany jest uiścić wylicytowaną kwotę na konto Ośrodka Sportu i Rekreacji m. Końskie Sp. z o.o. w likwidacji w Sielpi ul. Spacerowa 1, 26-200 Końskie do dnia poprzedzającego zawarcie umowy kupna – sprzedaży.

6.      Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem granic nieruchomości – okazanie odbywa się na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.

7.      Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości w całości obciążają kupującego.

8.      Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostaną podane osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

9.      Kandydat na nabywcę zobowiązany jest przedłożyć dokumenty, które zostaną uznane przez notariusza za niezbędne do zawarcia umowy notarialnej.

10.  W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Likwidator Ośrodka Sportu i Rekreacji m. Końskie Sp. z  o.o. w likwidacji z siedzibą w Sielpi zastrzega sobie prawo odwołania przetargu podając ten fakt niezwłocznie do publicznej wiadomości.

11.  Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny

12.  Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380). W przypadku, gdy nabycie nieruchomości nie wymaga zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, nabywca będący cudzoziemcem będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, że taka zgoda nie jest wymagana.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie biura Likwidatora Ośrodka Sportu i Rekreacji M. Końskich Sp. z o.o. w likwidacji, ul. KPT. Stoińskiego 3, 26-200 Końskie w godzinach od 7.30- 15.00. lub pod nr telefonu 600498786

Facebook Twitter Google+ Pinterest
Last modification: Pn 15 Maj 2017