I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w miejscowości Sielpia Wielka

Ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w miejscowości Sielpia Wielka, gmina Końskie  złożonej z działek gruntu o nr ewidencyjnym 68/80, o pow. 0,1698.ha oraz 68/81, o pow. 0,1249 ha obręb 37 Sielpia Wielka stanowiące własność Ośrodka Sportu i Rekreacji m. Końskie Sp. z o.o. w likwidacji dla której Sąd Rejonowy w Końskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KI1K /00043911/8

Cena wywoławcza:272.500,00 złotych

Wadium: 20.000,00 złotych

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, położna w miejscowości Sielpia Wielka, gminna Końskie,  złożona z działki oznaczonej nr 68/80, o pow. 0.1698.ha oraz działki nr 68/81 o pow. 0,1249 ha, obręb 37 Sielpia Wielka.

 

Działka oznaczona nr 68/80 o pow. 0.1698 ha, zabudowana jest dwoma wiatami grillowymi z konstrukcji drewnianej, wykonanych z drewna rżniętego, z dachem czterospadowym konstrukcji krokwiowej, z pokryciem gontem bitumicznym. Posadzka z kostki betonowej na podsypce cementowo – piaskowej. Wewnątrz wiaty urządzone stanowisko do grilla konstrukcji murowanej. Pierwotna działka o nr ewidencyjnym 68/74 została podzielona geodezyjnie na kila nowych w tym, na skutek czego wydzielona została działka o nr  68/80. Zgodnie z wyceną dokonaną przez rzeczoznawcę majątkowego

wartość naniesień 47.300,00 złotych + wartość gruntu 94.100,00 złotych = wartość działki wycenionej 141.400,00 złotych.

W przypadku zbycia nieruchomości działka zostanie obciążona nieodpłatną służebnością gruntową przechodu,  pasem szerokości 2 m długości 31 m. wzdłuż południowej granicy działki na rzecz każdoczesnego  właściciela działki 68/82 na której znajduje się boisko sportowe.

 

Działka oznaczona nr 68/81o pow. 0,1249 ha  zabudowana jest domkami letniskowymi konstrukcji murowanej w zabudowie szeregowej, w ilości 4 sztuk. Fundamenty z betonu wylewanego, do wysokości ok 10 – 15 cm powyżej gruntu, o szerokości 0,40 m. Izolacja przeciwwilgociowa pozioma – 2 x papa na lepiku. Ściany nadziemia - zewnętrzne i wewnętrzne- wykonane z cegły wapienno – pisakowej 3 NFD, bloczków gazowo betonowych na zaprawie wapienno – cementowej. Tynki zewnętrzne i wewnętrzne: wapienno – cementowe, Kat. II. Stolarka drzwiowa – drewniana, typowa, zniszczona. Stolarka okienna – okna PCV. Sufity z płyt wiórowych twardych. Posadzki betonowe na podłożu z gruzobetonu. Dach konstrukcji drewnianej, jednospadowy, krokwiowy. Pokrycie – 2 x papa na deskowaniu.

Domki wyposażone w instalację elektryczną. Stan techniczny domków – średni ( remont częściowy). Dane techniczne domków: POW. zabudowy – 4 x 34,20 m 2, pow. użytkowa – 4x 29,50 m 2, stopień zużycia 45%, okres budowy – lata 70 – te XX wieku, remont 2004-2015.

Ogrodzenie działki od strony północno – wschodniej siatką z drutu ocynkowanego w ramach stalowych z ceownika wraz ze słupkami z rur na powierzchni 121,0 m2 oraz cokołów betonowych o długości 81,0 mb. Ogrodzenie zniszczone. Chodniki wykonane z płyt betonowych o grubości 7 cm na podsypce piaskowej wraz z okrawężnikowaniem o powierzchni – 56,0 m 2

Na nieruchomości usytuowana jest również szopa konstrukcji metalowej, szkielet ryglowy z kształtowników profilowanych oraz blachy płaskiej. Posadzka betonowa na podłożu z gruzobetonu. Pokrycie – eternit falisty na deskowaniu. Bramy stalowe nie ocieplone. Instalacja elektryczna.

Stan techniczny szopy – słaby

pow. zabudowy i użytkowa 13,95x7,45=104,0 m 2, stopień zużycia -60%

Wartość szopy: 18.100,00 złotych

Ogólna wartość działki wraz z naniesieniami:131.100,00 złotych. ( sto trzydzieści jeden tysięcy sto złotych).

Przedmiotowa działka z uwagi na brak dostępu do drogi publicznej nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość. W związku z powyższym przeznaczona jest do sprzedaży łącznie z działką 68/80, która to posiada dostęp do drogi publicznej. Działki oznaczone nr 68/80 i 68/81 stanowią zorganizowaną całość jako nieruchomość.

 

Miejscowość Sielpia Wielka znajduje się w odległości 10 km na południe od miasta Końskie, siedziby powiatu oraz około 35 km na północny- zachód od Kielc, miasta wojewódzkiego. Odległość nieruchomości od zbiornika wodnego i plaży wynosi około 300 m. (działki leżą w centrum terenów wypoczynkowych). Usytuowanie ogólne -dobre, dostępność komunikacyjna - dobra. Odległość od plaży- średnia; od źródeł zaopatrzenia – dobra. Możliwość odszukania nieruchomości łatwa. Uzbrojenie techniczne - energia elektryczna.

Według ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Miasta i Gminy Końskie, uchwalonego uchwałą Nr XII/62/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2007 roku działka nr 68/74 z której zostały wydzielone przedmiotowe działki położona jest na terenach przeznaczonych pod zabudowę letniskową, turystyczną, agroturystyczną i rekreacyjną ( M4).

 

Przetarg  odbędzie się w 15 lutego 2017r. w siedzibie likwidatora tj. Biurze Zarządu Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi w Końskich o godz. 10.00.

Cena wywoławcza wynosi –  272.500,00 zł (dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100)

wadium wynosi 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych)  które należy wnieść najpóźniej  do dnia  14.02.2017roku na konto OSIR : 40 8494 0003 2001 0038 1604 0001.

WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU

1. Warunkiem udziału w przetargu jest:

-  wpłata wadium w wysokości: 20.000,00 zł. na konto: 40 8494 0003 2001 0038 1604 0001.

 w terminie do 14.02.2017r. do godziny 10.00 przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto

Wadium ma być wniesione  walucie polskiej (PLN)

-okazanie dowodu wpłaty wadium

- okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku:

a) podmiotów innych niż osoby fizyczne - konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz aktualnego dokumentu,  z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

b) w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

c) w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną - poza przypadkami wyżej wskazanymi konieczne jest okazanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

2.  Minimalne postąpienie w przetargu ustala się w wysokości: 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych)

3. Wpłacone wadium podlega:

-        zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wylicytowania nieruchomości,

-   przepadkowi w razie, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,

-        zwrotowi w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

4.    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

5.   Kandydat na nabywcę obowiązany jest uiścić wylicytowaną kwotę na konto Ośrodka Sportu i Rekreacji m. Końskie Sp. z o.o. w likwidacji w Sielpi ul. Spacerowa 1, 26-200 Końskie do dnia poprzedzającego zawarcie umowy kupna – sprzedaży.

6.      Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem granic nieruchomości – okazanie odbywa się na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.

7.    Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości w całości obciążają kupującego.

8.   Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostaną podane osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

9.    Kandydat na nabywcę zobowiązany jest przedłożyć dokumenty, które zostaną uznane przez notariusza za niezbędne do zawarcia umowy notarialnej.

10. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Likwidator Ośrodka Sportu i Rekreacji m. Końskie Sp. z  o.o. w likwidacji z siedzibą w Sielpi zastrzega sobie prawo odwołania przetargu podając ten fakt niezwłocznie do publicznej wiadomości.

11.  Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny

12.  Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380). W przypadku, gdy nabycie nieruchomości nie wymaga zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, nabywca będący cudzoziemcem będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, że taka zgoda nie jest wymagana.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie biura Likwidatora Ośrodka Sportu i Rekreacji M. Końskich Sp. z o.o. w likwidacji, ul. KPT. Stoińskiego 3, 26-200 Końskie w godzinach od 7.30- 15.00. lub pod nr telefonu 600498786

Facebook Twitter Google+ Pinterest
Last modification: Pn 15 Maj 2017