II nieograniczony ofertowy przetarg na sprzedaż hotelu

LIKWIDATOR OŚRODKA SPORTU I REKREACJI M. KOŃSKICH

SP. Z O.O.   W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W SIELPI UL. SPACEROWA 1, 26-200 KOŃSKIE

 

Ogłasza II publiczny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej (ośrodka wczasowego), położonej w miejscowości Sielpia Wielka, ul. Spacerowa  nr 1, gmina Końskie powiat konecki, woj. Świętokrzyskie składającej się z działki gruntu o nr ewidencyjnym 68/83, o pow. ogólnej 0,5483 ha zabudowanej budynkami: hotelowo wczasowym  lit. ,, A ‘’; budynkiem stołówki z kuchnią lit. ,,B’’; budynkiem wczasowym lit. ,,C’’; budynkiem sanitariatu; budynkiem stacji transformatorowej, stanowiącej własność Ośrodka Sportu i Rekreacji m. Końskie Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Sielpi dla której Sąd Rejonowy w Końskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KI1K /00043911/8. Działka oznaczona nr ewidencyjnym 68/83 o pow.0,5483 zabudowana budynkiem hotelowym została wydzielona z działki o nr  68/74.

Przetarg  odbędzie się w  2 grudnia 2016r. o godz. 14.00 ul. Stoińskiego 3, 26-200 Końskie (Hala Sportowa)

Cena wywoławcza wynosi –  1.650.000,00 zł (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy)

wadium wynosi  50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy) które należy wnieść najpóźniej  do dnia 1.12.2016 roku na konto OSIR : 40 8494 0003 2001 0038 1604 0001.


WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU

1. Warunkiem udziału w przetargu jest:

-  wpłata wadium w terminie do 01.12.2016 r. w wysokości: 50.000,00 zł.  na konto: 40 8494 0003 2001 0038 1604 0001.

Wadium ma być wniesione  walucie polskiej (PLN)

2. Pisemne oferty powinny zawierać:

a)      imię, nazwisko, nazwę ( firmę) oraz adres oferenta, kserokopię dowodu osobistego

- w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne - konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz aktualnego dokumentu,  z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

- w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną - poza przypadkami wyżej wskazanymi konieczne jest okazanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

b)      datę sporządzenia oferty,

c)      oświadczenie iż oferent zapoznał się z Regulaminem przetargu i akceptuje jego postanowienia w całości

d)      oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,

e)      przedłożenie dowodu wpłaty wadium

3. Oferty składa się w zaklejonej kopercie z napisem: Oferta przetargowa na sprzedaż nieruchomość przy ul. Spacerowej w Sielpi, działka o nr ewidencyjnym 68/83, o pow. ogólnej 0,5483 ha zabudowanej budynkami w tym hotelowo wczasowym

4.Oferty należy składać na piśmie bezpośrednio w biurze ZOSIR w Końskich przy ul. Stoińskiego 3, 26-200 Końskie, lub drogą pocztową. Oferta powinna być zapakowana w dwie koperty: zewnętrzną z adresem  i wewnętrzną z napisem  jak w pkt 3

5. Ostateczny termin składania ofert do 2 grudnia 2016 godz. 1200

oferent może złożyć tylko 1 ofertę która jest ważna do 2 grudnia 2016 r.

6. Otwarcia ofert dokona Komisja przetargowa na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2016 roku godz. 1400

w siedzibie Zarządu Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi w Końskich ul. Kpt. Stoińskiego 3

7. Komisja dokonuje wyboru oferty. Komisja może nie wybrać żadnej oferty.

Wszyscy oferenci zostaną powiadomieni listem poleconym o wyniku przetargu w terminie 7 dni

8. Przetarg uważa się za zakończony, jeżeli:

a) została wybrana oferta

b) nie wpłynęła żadna oferta

c) żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej,

d) żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.

9. w razie stwierdzenia że co najmniej dwóch oferentów zaproponowało najwyższą cenę w tej samej wysokości ( zbieżność ofert) organizator przeprowadzi drugi etap przetargu w formie licytacji ustnej. W takim przypadku oferentów informuje się o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji .

10. ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana przez oferentów zakwalifikowanych do licytacji.

11. ustala się minimalną kwotę postąpienia w licytacji na 10.000,00 zł

12. Po ustaniu postąpień Organizator przetargu, uprzedzając obecnych wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę, zamyka przetarg i  udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę

13. W razie nie dokonania w toku licytacji choćby jednego postąpienia przetarg zostaje nierozstrzygnięty.

14. Wpłacone wadium podlega:

-        zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wylicytowania nieruchomości,

-        przepadkowi w razie, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,

-        zwrotowi w ciągu 7 dni od dnia zamknięcia przetargu uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

15.  Kandydat na nabywcę obowiązany jest uiścić zaoferowaną kwotę na konto Ośrodka Sportu i Rekreacji m. Końskie Sp. z o.o. w likwidacji w Sielpi ul. Spacerowa 1, 26-200 Końskie do dnia poprzedzającego zawarcie umowy kupna – sprzedaży.

16.  Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości w całości obciążają kupującego.

17.  Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostaną podane osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

18.  Kandydat na nabywcę zobowiązany jest przedłożyć dokumenty, które zostaną uznane przez notariusza za niezbędne do zawarcia umowy notarialnej.

19.  W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Likwidator Ośrodka Sportu i Rekreacji m. Końskie Sp. z  o.o. w likwidacji z siedzibą w Sielpi zastrzega sobie prawo odwołania przetargu podając ten fakt niezwłocznie do publicznej wiadomości.

20.  Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

21.  Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380). W przypadku, gdy nabycie nieruchomości nie wymaga zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, nabywca będący cudzoziemcem będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, że taka zgoda nie jest wymagana.

- Ogłoszenie o przetargu zostało podane do wiadomości publicznej poprzez

1) wywieszenie na tablicy ogłoszeń

- Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.  w likwidacji w Sielpi ul. Spacerowa 1, 26-200 Końskie.

- Urzędu Miasta i Gminy Końskie ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie

- Biura ZOSIR w Końskich ul. KPT Stoińskiego 3, 26-200 Końskie ( hala sportowa)

2) umieszczenie w prasie: Echo dnia,

3) na stronach internetowych :- http://umkonskie.bipgmina.pl,  www.zosir.pl, OLX, infopublikator

Regulamin przetargu jest dostępny na stronie internetowej www.zosir.pl

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie ZOSIR ul. KPT. Stoińskiego 3, 26-200 Końskie w godzinach od 7.30- 15.00. lub pod nr telefonu 600498786

 

Regulamin Przetargu Hotel

Facebook Twitter Google+ Pinterest
Last modification: Pn 15 Maj 2017