Przetarg II Hotel

LIKWIDATOR OŚRODKA SPORTU I REKREACJI M. KOŃSKICH

SP. Z O.O.   W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W SIELPI UL. SPACEROWA 1, 26-200 KOŃSKIE

 

Ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej (ośrodka wczasowego), położonej w miejscowości Sielpia Wielka, ul. Spacerowa  nr 1, gmina Końskie składającej się z działki gruntu o nr ewidencyjnym 68/83, o pow. ogólnej 0,5483 ha zabudowanej budynkami: hotelowo wczasowym  lit. ,, A ‘’; budynkiem stołówki z kuchnią lit. ,, B’’; budynkiem wczasowym lit. ,, C’’; budynkiem sanitariatu; budynkiem stacji transformatorowej, stanowiącej własność Ośrodka Sportu i Rekreacji m. Końskie Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Sielpi dla której Sąd Rejonowy w Końskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KI1K /00043911/8

Przetarg

Działka oznaczona nr ewidencyjnym 68/83 o pow.0,5483 zabudowana budynkiem hotelowym została wydzielona z działki o nr  68/74.

Opisywana nieruchomość położna jest w miejscowości Sielpia Wielka ulica Spacerowa nr 1, gminna Końskie. Miejscowość Sielpia Wielka znajduje się w odległości 10 km na południe od miasta Końskie, siedziby powiatu oraz około 35 km na północny- zachód od Kielc, miasta wojewódzkiego. Ośrodek wypoczynkowy ma charakter okresowy, wykorzystywany głównie w okresie lata, w mniejszym zakresie w pozostałym czasie (imprezy towarzyskie, wesela ,, zielone szkoły’’ itp. Odległość nieruchomości od zbiornika wodnego i plaży wynosi około 300 m. (działka leży w centrum terenów wypoczynkowych). Usytuowanie ogólne-dobre, dostępność komunikacyjna-dobra. Odległość od plaży- średnia; od źródeł zaopatrzenia – dobra. Możliwość odszukania nieruchomości łatwa. Uzbrojenie techniczne- energia elektryczna, sieć wodociągowa i kanalizacyjna.

Według ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Miasta i Gminy Końskie, uchwalonego uchwałą Nr XII/62/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2007 roku działka nr 68/74 położona jest na terenach przeznaczonych pod zabudowę letniskową, turystyczną, agroturystyczną i rekreacyjną ( M4).

Przetarg  odbędzie się w  12 października 2016r. w siedzibie biura Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Sielpi w likwidacji o godz. 10.00 w  Sali Konferencyjnej OSIR

Cena wywoławcza wynosi ( na podstawie aneksu do operatu szacunkowego z dn. 10 sierpnia 2016r.  –  3.330.000,00 zł ( trzy miliony trzysta trzydzieści)

wadium wynosi  100.000,00 zł (sto tysięcy)  które należy wnieść najpóźniej  do dnia 10.10.2016 roku na konto OSIR : 40 8494 0003 2001 0038 1604 0001.

WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU

1. Warunkiem udziału w przetargu jest:

-  wpłata wadium w terminie do 10.10.2016r. w wysokości :100.000,00 zł.  na konto: 40 8494 0003 2001 0038 1604 0001.

Wadium ma być wniesione  walucie polskiej (PLN)

-okazanie dowodu wpłaty wadium

- okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku:

a) podmiotów innych niż osoby fizyczne - konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz aktualnego dokumentu,  z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

b) w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

c) w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną - poza przypadkami wyżej wskazanymi konieczne jest okazanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

2.  Minimalne postąpienie w przetargu ustala się w wysokości: 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy)

3. Wpłacone wadium podlega:

-        zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wylicytowania nieruchomości,

-        przepadkowi w razie, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,

-        zwrotowi w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

4.      Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

5.      Kandydat na nabywcę obowiązany jest uiścić wylicytowaną kwotę na konto Ośrodka Sportu i Rekreacji m. Końskie Sp. z o.o. w likwidacji w Sielpi ul. Spacerowa 1, 26-200 Końskie do dnia poprzedzającego zawarcie umowy kupna – sprzedaży.

6.      Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem granic nieruchomości – okazanie odbywa się na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.

7.      Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości w całości obciążają kupującego.

8.      Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostaną podane osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

9.      Kandydat na nabywcę zobowiązany jest przedłożyć dokumenty, które zostaną uznane przez notariusza za niezbędne do zawarcia umowy notarialnej.

10.  W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Likwidator Ośrodka Sportu i Rekreacji m. Końskie Sp. z  o.o. w likwidacji z siedzibą w Sielpi zastrzega sobie prawo odwołania przetargu podając ten fakt niezwłocznie do publicznej wiadomości.

11.  Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, w szczególności art. 70¹ i następne.

12.  Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380). W przypadku, gdy nabycie nieruchomości nie wymaga zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, nabywca będący cudzoziemcem będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, że taka zgoda nie jest wymagana.

- Ogłoszenie o przetargu zostało podane do wiadomości publicznej poprzez

1) wywieszenie na tablicy ogłoszeń

- Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.  w likwidacji w Sielpi ul. Spacerowa 1, 26-200 Końskie.

- Urzędu Miasta i Gminy Końskie ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie

- Biura ZOSIR w Końskich ul. KPT Stoińskiego 3, 26-200 Końskie ( hala sportowa)

2) umieszczenie w prasie: Echo dnia koneckie, Rzeczpospolita

3) na stronach internetowych :

- infopublikator.pl

- http://umkonskie.bipgmina.pl/

- www.zosir.pl

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie biura Likwidatora Ośrodka Sportu i Rekreacji M. Końskich Sp. z o.o. w likwidacji, ul. KPT. Stoińskiego 3, 26-200 Końskie w godzinach od 7.30- 15.00. lub pod nr telefonu 600498786

Facebook Twitter Google+ Pinterest
Last modification: Pn 15 Maj 2017