Inspektor ds. aktywizacji rekreacyjno – sportowej społeczności wiejskiej oraz współpracy z klubami sportowymi

Dyrektor Zarządu Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi w Końskich

(ul. Stoińskiego 3, 26-200 Końskie)

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Inspektor ds. aktywizacji rekreacyjno – sportowej społeczności wiejskiej oraz współpracy z klubami sportowymi .

.....................................................................................................................................

(nazwa stanowiska )

Numer ewidencyjny naboru: ZOSIR.1111.2.2017

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 etat, pełny wymiar czasu pracy

Data publikacji ogłoszenia:  4 stycznia 2017 r.

Termin składania dokumentów: 20 stycznia 2017 r.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)    Planowanie koncepcyjne i programowe imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy Końskie

2)    Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych na ternie gminy Końskie

3)    Współpraca Z Miejskim Domem Kultury w Końskich oraz Wydziałem Edukacji UMIG Końskie

4)    Współpraca ze środowiskami wiejskimi w zakresie organizacji imprez sportowych - rekreacyjnych na terenach wiejskich, gminy Końskie

5)    Współdziałanie z nauczycielami wychowania fizycznego przy organizowaniu imprez sportowo – rekreacyjnych

6)    Współdziałanie przy realizacji wspólnych przedsięwzięć z klubami sportowymi, stowarzyszeniami,  fundacjami i organizacjami społecznymi

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo

skarbowe,

4) nieposzlakowana opinia,

5) wykształcenie średnie,

6) co najmniej czteroletni staż pracy,

7) znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, o sporcie, o bezpieczeństwie imprez masowych

8) znajomość obsługi komputera.

WYMAGANIA DODATKOWE:

1) samodzielność,

2) umiejętność pracy w zespole

WARUNKI PRACY NA STANOWISKU:

1) pełny wymiar czasu pracy,

2) praca w siedzibie ZOSIR-u oraz w terenie

3) stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze,

WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

w ZOSIR wynosił 17,6 %.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - wg wzoru stanowiącego

załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.

w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych

ze stosunkiem pracy oraz sposobów prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62,

poz. 286, z późn. zm.),

2) list motywacyjny,

3) CV – życiorys,

4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5) kserokopie świadectw pracy,

6) oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego

i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw

publicznych,

8) oświadczenie z klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych

w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Uwaga:

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć oryginały

dokumentów wymienionych w pkt 4 i 5 w celu uwierzytelnienia kserokopii.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: – „ inspektor dsaktywizacji rekreacyjno – sportowej społeczności wiejskiej oraz współpracy z klubami sportowymi’’

w terminie do dnia 20. I. 2017 r. do godz. 15 00

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Siedziba ZOSIR-u

ul. Stoińskiego 3

26-200 Końskie

Biuro ZOSIR (sekretariat)

DODATKOWE INFORMACJE:

Złożone dokumenty będą sprawdzone pod względem kompletności i spełnienia wymagań

określonych w ogłoszeniu.

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione

telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru.

Informacja o wyniku naboru zostanie upowszechniona przez opublikowanie w Biuletynie Informacji

Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich http://umkonskie.bipgmina.pl oraz umieszczenie na tablicy informacyjnej ZOSIRU i Urzędu.

Facebook Twitter Google+ Pinterest
Last modification: Pn 9 Sty 2017