Inspektor ds. utrzymania czystości i porządku na terenach ogólnodostępnych położonych w miejscowości rekreacyjno – wypoczynkowej Sielpia Wielka.

Dyrektor Zarządu Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi w Końskich

(ul. Stoińskiego 3, 26-200 Końskie)

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Inspektor ds. utrzymania czystości i porządku na terenach ogólnodostępnych położonych w miejscowości rekreacyjno – wypoczynkowej Sielpia Wielka.

.....................................................................................................................................

(nazwa stanowiska )

Numer ewidencyjny naboru: ZOSIR.1111.1.2017

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 etat, pełny wymiar czasu pracy

Data publikacji ogłoszenia:  4 stycznia 2017 r.

Termin składania dokumentów: 20 stycznia 2017 r.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) wydawanie przepustek związanych z poruszaniem się po terenie rekreacyjno –wypoczynkowym pojazdów mechanicznych

2) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Sielpi Wielkiej

3) kontrola prawidłowości korzystania przez dzierżawców z miejsc wyznaczonych do handlu.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo

skarbowe,

4) nieposzlakowana opinia,

5) wykształcenie średnie,

6) co najmniej czteroletni staż pracy,

7) znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, o ochronie przyrody, o odpadach, Prawo ochrony środowiska, Prawo zamówień publicznych, o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach,

8) znajomość obsługi komputera.

WYMAGANIA DODATKOWE:

1) samodzielność,

2) umiejętność kierowania zespołem pracowników

WARUNKI PRACY NA STANOWISKU:

1) pełny wymiar czasu pracy,

2) praca w terenie oraz  pomieszczenie biurowe usytuowane na terenie mjsc. Sielpia Wielka 

3) stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze,

4) pomieszczenie biurowe usytuowane na terenie mjsc. Sielpia Wielka  .

WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

w ZOSIR wynosił 17,6 %.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - wg wzoru stanowiącego

załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.

w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych

ze stosunkiem pracy oraz sposobów prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62,

poz. 286, z późn. zm.),

2) list motywacyjny,

3) CV – życiorys,

4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5) kserokopie świadectw pracy,

6) oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego

i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw

publicznych,

8) oświadczenie z klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych

w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Uwaga:

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć oryginały

dokumentów wymienionych w pkt 4 i 5 w celu uwierzytelnienia kserokopii.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: – Inspektor ds. utrzymania czystości i porządku na terenach ogólnodostępnych położonych w miejscowości rekreacyjno – wypoczynkowej Sielpia Wielka

w terminie do dnia 20.I.2017 r. do godz. 15 00

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Siedziba ZOSIRU ul. Stoińskiego 3

26-200 Końskie

Biuro ZOSIR (sekretariat)

DODATKOWE INFORMACJE:

Złożone dokumenty będą sprawdzone pod względem kompletności i spełnienia wymagań określonych w ogłoszeniu.

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru.

Informacja o wyniku naboru zostanie upowszechniona przez opublikowanie w Biuletynie Informacji

Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich http://umkonskie.bipgmina.pl oraz umieszczenie

na tablicy informacyjnej ZOSIRU i Urzędu.

Last modification: Pn 9 Sty 2017
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.